བོད་དོན་སྐོར།

མི་གྲངས་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་དང་གལ་གནད་སྐོར་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

སྔ་མོ་དུས་རབས་བདུན་པ་བརྒྱད་པར་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའི་སྐབས་ལ་བོད་མི་ས་ཡ་བརྒྱ་ཕྲག་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཀྱང་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད་འདུག  ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གོང་འབྲོམ་སྟོན་པའི་སྐབས་མི་རྩིས་ཆེན་པོ་མཛད་དུས་བོད་མི་ས་ཡ་ ༡༠ ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད་ཀྱང་། བར་སྐབས་ང་ཚོས་ས་ཡ་དྲུག་བདུན

རྒྱས་པར་གཟིགས་་་

བོད་དོན་བདེན་རྒྱབ།

དེ་སྔ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་དང་། ད་ལྟ་བྱེད་བཞིན་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད། དེ་སྔའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕལ་ཆེ་བ་ལངས་ཕྱོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། དེང་སང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ནི་རྒྱས་པར་གཟིགས་་་

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའི་མཇུག་བསྡོམས་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་སེ་རའི་ཚོགས་ཆེན་འདུ་ཁང་དུ་བོད་གཞུང་མང་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའི་མཇུག་བསྡོམས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན།རྒྱས་པར་གཟིགས་་་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

༄༅། །ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོས་བཤད་པ་བཞིན། ཚོགས་འདུ་འདི་འདྲ་འཚོགས་པ་དེས་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་པ་གསར་དུ་ཤེས་པ་དང། དོ་སྣང་གསར་པ་སླེབས་ཏེ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་པ་དངོས་འབྲེལ་རེད། དེ་ལྟར་དུས་དུས་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས། བོད་ཀྱི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང། མ་འོངས་པའི་བྱེད་ཕྱོགས་སྐོར་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་དང་། དོན་གང་དང་གང་ལའང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་ཚོས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ། གཞན་ཚོས་དོགས་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་དོགས་རྒྱས་པར་གཟིགས་་་

མཉམ་འབྲེལ་དཀར་ཆག