བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་གསུང་ཆོས།

མདུན་ངོས། / བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་གསུང་ཆོས།
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ནས་ ༦ ཉིན།
རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤིས་ཡ་དང་མཱ་ལེ་ཤིས་ཡ། སིངྒ་པོར། ཐའེ་ལན་ཊི། ཝེ་ཏི་ནམ་སོགས་ཚུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་གསུང་ཆོས་སྩལ་རྒྱུ། 
གཟའ་པ་སངས།, ཟླ་དགུ་བ 6, 2019