ཆོས་དང་ཚན་རིག་ཕན་གྲོགས་སུ་གྱུར་ཚུལ་དོན་བསྡུས།

མདུན་ངོས། / དེ་ལས་མང་། / དགོངས་གཞི། / ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག / ཆོས་དང་ཚན་རིག་ཕན་གྲོགས་སུ་གྱུར་ཚུལ་དོན་བསྡུས།

སེམས་ཁམས་རིག་པའི་ནང་ཚན་རིག་པར་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕར་རོགས་བྱེད་རྒྱུ་དང༌། ཁོ་ཚོས་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ནས་ཚུར་བསླབ་བྱ་ལེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། དེས་ན་འདིས་གང་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དེ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་ཚན་རིག་པར་ཕར་རོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་པའི་སྐབས་འདིར་ང་ཚོ་སྤོབས་པ་སྐྱེས་འོས་པ་ཞིག་རེད།

 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལེགས་པོ་ཤེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནང་གི་སྡེ་ཚན་གཅིག་དེ་གཞི་ཡི་གནས་ཚུལ་ལམ་མིང་གཞན་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རིག་ཅེས་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ཚད་མཐོ་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། གཞི་ཡི་གནས་ཚུལ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲའི་འོག་ནས་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང༌། ལམ་བགྲོད་པའི་རིམ་པ་ཞེས་པ་དེ་དག་གིས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། གཞི་ཡི་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པས་བློ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོང་གི་རེད།

 

དེ་བཞིན་གཞི་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ཞེས་བཤད་པ་འདིས་གཞི་ཡི་གནས་ཚུལ་དང༌། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱི་ཡོད་ལ་འདི་སྐོར་གཤམ་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡིན།། །།