ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ བར་གྱི་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད།

ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ བར་གྱི་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད།

ཕྱི་ལོ་ཟླ་ཚེས།

མི་སྣ་གལ་ཆེའི་མཚན།

མཚན་གནས།

ས་གནས།

རྒྱལ་ཁབ།

༢༠༡༡།༡༢།༡༡

ཀ་རལ་ ཤིཛ་ཝར་ཛན་སྦག

ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན།

པ་རགཱ

ཅེག་སྤྱི་མཐུན།

༢༠༡༡།༡༢།༡༠

ཝཀ་ལེབ་ ཧེ་ཝལ།

ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་གོང་མ།

པ་རགཱ

ཅེག་སྤྱི་མཐུན།

༢༠༡༡།༡༡།༧

ཤིན་ཛོ་ ཨེ་བེ།

ཉི་ཧོང་གི་སྲིད་བློན་གོང་མ།

ཊོཀ་ཡོ།

ཉི་ཧོང་།

༢༠༡༡།༩།༡༣

ཨེ་ཌོལཕ་ པེ་རེཛ་ ཨེ་སི་ཀུ་ཝལ།

༡༩༨༠ ལོའི་ནོ་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན།

བུཡི་ནོསྭ་ ཨེ་རི་སི།

ཨར་ཇན་ཊི་ན།

༢༠༡༡།༩།༡༡

མི་གུལ་ ཨ་ལོན་སོ་ རེ་ཡེ་སི།

ཛ་ཀཊ་ཀ་སི་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ།

མེཀ་སི་ཀོ་གྲོང་ཁྱེར།

མེཀ་སི་ཀོ

༢༠༡༡།༩།༩

ཕེ་ལིབ་ ཀེལ་ཌ་རོན།

མེཀ་སི་ཀོའི་སྲིད་འཛིན།

མེཀ་སི་ཀོ་གྲོང་ཁྱེར།

མེཀ་སི་ཀོ

༢༠༡༡།༩།༩

ཝིན་སེན་ཊི་ ཕོག་སི།

མེཀ་སི་ཀོའི་སྲིད་འཛིན་གོང་མ།

མེཀ་སི་ཀོ་གྲོང་ཁྱེར།

མེཀ་སི་ཀོ

༢༠༡༡།༨།༢༢

ཝལ་ཀར་ སྦའུ་ཕི་ཡར།

ཧེ་སིན་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན།

ཝེ་སི་སྦ་ཌན།

ཇར་མ་ནི།

༢༠༡༡།༨།༢༢

ནོར་བརཊ་ ཀརཊ་མན།

ཧེ་སིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ཝེ་སི་སྦ་ཌན།

ཇར་མ་ནི།

༢༠༡༡།༨།༡༧

ཊོ་མ་སི་ ཧན་ཌི་རིཀ་ ཨལ་ཝི་སི།

ཨིསྟོ་ནི་ཡའི་སྲིད་འཛིན།

ཊ་ལིན།

ཨིསྟོ་ནི་ཡ།

༢༠༡༡།༨།༡༧

མར་ཊ་ ལར།

ཨིསྟོ་ནི་ཡའི་དམག་སྲིད་བློན་ཆེན།

ཊ་ལིན།

ཨིསྟོ་ནི་ཡ།

༢༠༡༡།༧།༡༦

བྷ་རཀ ཨོ་སྦ་མ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན།

ཝ་ཤིང་ཊོན།

ཨ་མི་རི་ཀ

༢༠༡༡།༧།༧

ཇོན་ བོ་ཧི་ནར།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ།

ཝ་ཤིང་ཊོན།

ཨ་མི་རི་ཀ

༢༠༡༡།༧།༧

ནན་སི་ པེ་ལོ་སི།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་འཐུས་མིའི་འགོ་ཁྲིད།

ཝ་ཤིང་ཊོན།

ཨ་མི་རི་ཀ

༢༠༡༡།༦།༡༤

ཊོ་ནི་ ཨེ་བོཊ།

ཨསྟྲེ་ལི་ཡའི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད།

ཀེན་སྦི་ར།

ཨོསྟྲེ་ལི་ཡ།

༢༠༡༡།༤།༡༣

མེ་རི་ རོ་བིན་སན།

ཨ་ཡར་ལནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་གོང་མ།

ཌུབ་ལིན།

ཨ་ཡར་ལནཌ།

༢༠༡༠།༡༡།༢༠

ཌོག་ཊར་ཨེ་པི་ཇེ་ཨབ་དུལ་ཀ་ལམ།

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་གོང་མ།

ནིའུ་དིལླི།

རྒྱ་གར།

༢༠༡༠།༡༡།༡༢

ཕི་རི་ཌེ་རིཀ ཝི་ལམ། ཌེ།

ལྷོ་ཨཕྲི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ།

ཧི་རོ་ཤི་མ།

ལྷོ་ཨཕྲི་ཀ

༢༠༡༠།༡༡།༡༢

ཀ་ལརཀ་མོ་ཧ་མཏ་ཨལ་སྦ་རེ་ཌི།

རྒྱལ་སྤྱིའི་རྡུལ་ཕྲན་ནུས་ཤུགས་ལས་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ངེས་སྟོན་པ།

ཧི་རོ་ཤི་མ།

ཨི་ཇིབ།

༢༠༡༠།༡༠།༢༢

ཇ་སོན་ ཀེན་ནི།

ཁེ་ན་ཌའི་རིག་གཞུང་དང་ངོ་བོ་སྣ་ཚོགས་པའི་བློན་ཆེན།

ཊོ་རོན་ཊོ།

ཁེ་ན་ཌ།

༢༠༡༠།༤།༨

པ་སི་ཀལ་ བུ་རུ་ཌ་རར་ ཝི་སི།

སྭི་ཛར་ལནཌ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ།

ཛུ་རིག

སྭི་ཛར་ལནཌ།

༢༠༡༠།༤།༧

ཌོག་ཊར་བོ་སི་ཇན་ ཛེཀ་སི།

ས་ལཱ་ཝེ་ནི་ཡའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན།

མ་རི་བོར།

ས་ལཱ་ཝེ་ནི་ཡ།

༢༠༡༠།༤།༦

ཇ་ནེཛ་ ཇན་ས།

ས་ལཱ་ཝེ་ནི་ཡའི་སྲིད་བློན་གོང་མ།

མ་རི་བོར།

ས་ལཱ་ཝེ་ནི་ཡ།

༢༠༡༠།༢།༡༨

བྷ་རཀ ཨོ་སྦ་མ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན།

ཝ་ཤིང་ཊོན།

ཨ་མི་རི་ཀ

༢༠༡༠།༢།༡༨

ཧི་ལ་རི་ ཀི་ལིན་ཊོན།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན།

ཝ་ཤིང་ཊོན།

ཨ་མི་རི་ཀ