ཚོགས་པ་ལྔས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ། 


༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཤང་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དང་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་སྦྲེལ། སྨན་ཤོད་གོ་འཇོ་མི་མང་། འབྲུག་སྡོད་བོད་མི། མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག  ཞབས་ཟུར་རབ་སྒང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་ནང་མི་བཅས་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ། 


(བརྟན་བཞུགས་སུ་ཕེབས་མཁན་ཚོས་སྒྲ་སྡུད་འཕྲུལ་འཁོར་(FM Radio)མཉམ་འཁྱེར་ཆོག་ཀྱང་དེ་མིན་ཁ་པར་སོགས་འཕྲུལ་ཆས་རིགས་འཁྱེར་མི་ཆོག་པ་ལ་ཡིད་གཟབ་གནང་རྒྱུ་དང་།  བརྟན་བཞུགས་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀའི་གོང་རང་གི་སྡོད་གནས་སུ་འཁོད་ཟིན་པ་དགོས།)