གསར་འཕྲིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡ་རམ་ས་ལའི་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐའེ་ལན་ཊའི་གཞན་ཕན་ཚོགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་ལྔ་བཅུ་དང་མཉམ་དུ་ཉིན་གུང་གསོལ་ཚིགས་ལྷན་བཞེས་གནང་བ་དང་། ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྡ་རམ་ས་ལའི་་

གལ་ཆེའི་གསུང་འཕྲིན་དང་གསལ་བསྒྲགས།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༥།༢༥ ནས་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་ཆོས་ཞུ་བར་གསུང་ཆོས་དང་། སྲིད་སྐྱོང་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོར་དབུ་བཞུགས། ཟླ་༦ པའི་ཚེས་མགོར་བོད་ཀྱི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་། ན་ལེནྡྲའི་ཤཱཀ་ཤ་ཚོགས་པར་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་རྒྱུ་བཅས་དྲ་ལམ་དུ་ཐད་གཏོང་ཞུ་རྒྱུ།