ཆགས་སྡང་གི་བློ་དེ་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ལས་བྱུང་བར་ཚན་རིག་པས་ཀྱང་རྗོད་ཀྱི་ཡོད།

མདུན་ངོས། / ཆགས་སྡང་གི་བློ་དེ་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ལས་བྱུང་བར་ཚན་རིག་པས་ཀྱང་རྗོད་ཀྱི་ཡོད།

 ངོས་ཀྱི་ངོ་ཤེས་པ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚན་རིག་པ་ Aaron Beck ཟེར་བ་(མཆན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཨ་རིའི་ས་གནས་ Philadelphia མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་གཉིས་པ་གནང་། ) ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྗོད་ཀྱི་འདུག །ཁོང་ཕལ་ཆེར་ལོ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་སླེབས་ཡོད། གཤེགས་ཟིན་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། སྔོན་ཁོང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བཞི་ལོན་པའི་སྐབས་ངོས་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་། ཁོང་གིས་ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་དེར་ངོས་རང་ཧ་ཅང་ཡིད་འཕྲོག་པོ་བྱུང་སྟེ་ཕྱིས་སུ་ཁོང་གི་སར་ཐེངས་ཤིག་ཆེད་མངགས་ཕྱིན་པ་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་ཁོང་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་བཞི་ལ་སླེབས་འདུག །ཁོང་ནང་པ་མིན་པ་སྨོས་མེད་ཆོས་པ་ཡང་ཕལ་ཆེར་མིན། འོན་ཀྱང་ཁོང་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་རིང་ཞེ་སྡང་གི་དབང་གིས་སེམས་འཁྲུག་པའི་མིའི་རིགས་ལ་ཁོང་ཁྲོ་ཞི་ཐབས་ཀྱི་རོགས་རམ་དང་བཅོས་ཐབས། སྨན་བཅོས་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་ཉམས་མྱོང་གི་ཐོག་ནས་ཞེ་སྡང་སྐྱེ་བའི་སྐབས་སུ། ཞེ་སྡང་སྐྱེ་ཡུལ་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་མི་སྡུག་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། གང་མཐོང་བའི་མི་སྡུག་པའི་ཆ་བརྒྱ་ཆའི་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ཞེ་སྡང་རྒྱུད་ལྡན་གང་ཟག་རང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་གིས་བཅོས་པ་ཡིན་ཞེས་རྗོད་ཀྱི་འདུག །ཁོང་ཚན་རིག་པ་ཡིན་པས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་མཐོང་རྗོད་ཀྱི་རེད། ཁོང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚན་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འདོད་ཆགས་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བཞིན་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར། འདོད་ཆགས་ལ་སྐྱོན་མེད་ཅེས་བརྗོད་སོང་། (གསུངས་ཏེ་བཞད།) སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་ནས་བཤད་ན་ཁོང་ཁྲོ་དེ་འདོད་ཆགས་དང་འབྲེལ་ནས་སྐྱེ་བཞིན་ཡོད། ཇི་ཙམ་གྱིས་འདོད་ཆགས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དེའི་ཚོད་ཀྱིས་ཅུང་ཟད་མ་འགྲིག་པ་བྱུང་བ་དང་དེ་མ་ཐག་ཞེ་སྡང་སྐྱེ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་ཞེ་སྡང་གི་རྒྱུ་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་བྱེད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་རིག་པར་ཐུག་པའི་ཚུལ་ཞིབ་ཚགས་པོའི་སྒོ་ནས་འགྲེལ་བཤད་མཛད་ཡོད། 

ཁོང་གིས་བཤད་པའི་དོན་དང་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནང་། ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་རྟོག་ལས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཁོར་བར་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཉོན་མོངས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། ཉོན་མོངས་དེ་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ལས་བྱུང་བ། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་གིས་ཡུལ་སྟེང་གི་བཟང་ངན་གྱི་ཆ་དེ་རྣམ་རྟོག་གིས་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་བཟང་པོའི་ཆ་དེ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན་པར་བལྟས་ཏེ་ཡུལ་ལ་འདོད་པའམ་ཆགས་པའི་བློ་སྐྱེ་བ་དང་། ངན་པའི་ཆ་དེ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ངན་པའི་ངོ་བོར་བལྟས་ཏེ།  དེ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པའམ་ཞེ་སྡང་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་གཉིས་གཅིག་གྱུར་ཡིན། དེ་དག་སྤྲོས་ལས། ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་དེ་བདེན་འཛིན་གྱི་སྤྲོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་གསུངས། དེ་ལྟར་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་སྡང་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་དེ་གོང་དུ་ཚན་རིག་པ་དེས་བཤད་པ་དེ་དང་ཏག་ཏག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

རང་རེ་ཚང་མའི་རྒྱུད་ལ་ཆགས་སྡང་སྐྱེ་མ་མྱོང་བ་མེད་པར་ཆགས་སྡང་གི་ཉམས་མྱོང་མཐར་ཕྱིན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེ་ཡུལ་དེར་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་གིས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པར་དོན་ལ་མི་སྡུག་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་རིང་དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེ་བ་ལྟར་ལོ་རྗེས་མ་དང་།  ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་ཡང་ཡུལ་དེ་མཐོང་རེས་བཞིན་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེ་དགོས། འོན་ཀྱང་དེ་འདྲ་མིན་པར་གནས་སྐབས་ཤིག་ལ་དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཆེས་མི་སྡུག་པར་མཐོང་བ་ཡོད་ཀྱང་། ཟླ་བ་འགའ་ཞིག་ཕྱིན་ཚེ་དེ་ལ་དམིགས་ནས་སྔར་ལྟར་ཆེས་མི་སྡུག་པར་མི་མཐོང་བར་བློའི་མཐོང་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་གིས་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཐམ་པ་མི་སྡུག་པར་མཐོང་བ་ལྟར་དོན་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ལྟ་བུའི་འགྱུར་བ་ཡོང་མི་ནུས། འོན་ཀྱང་དེ་རིང་མི་སྡུག་པར་མཐོང་བའི་ཡུལ་ཞིག་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཞིག་ཕྱིན་མཚམས་ཡིད་དུ་འོང་བར་མཐོང་སྟེ་དགའ་བ་སྐྱེ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་དེ་རིང་དགའ་ཉེར་གྱུར་ཏེ་ཆེས་ཡིད་དུ་འོང་བར་མཐོང་བའི་ཡུལ་ཞིག་ཕན་ཚུན་མི་འགྲིག་པའི་རྐྱེན་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་བལྟས་ཏེ།  འཁྲུག་རྩོད་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས་ཡུལ་ཆེས་སྡུག་པ་དང་ཆེས་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་མཐོང་བ་དེ་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་གིས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོ་ཡིན། ཚན་རིག་པ་ཁོང་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྗོད་བཞིན་ཡོད། 


(ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ནས་ ༦ བར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐའེ་ཝན་གྱི་ཆོས་ཞུ་བར་སྩལ་བའི་དབུ་མ་འཇུག་པའི་བཀའ་ཁྲིད་ལས་བཏུས།)